Công văn số 232/STNMT-CCQLĐĐ về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS trên địa bàn thành phố