Công văn hỗ trợ giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố