5 điểm mới về sổ đỏ có hiệu lực từ ngày 01/9/2021

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi gọn là sổ đỏ) có những điểm mới sau đây:

Thứ nhất, về mã vạch trên sổ đỏ, bổ sung quy định sau: “trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam”.

Việc bổ sung quy định mới nêu trên nhằm phù hợp với tình hình thực tế huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có đơn vị hành chính cấp xã.

Thứ hai, đối với thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ ba, đối với thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất theo quy định sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Thứ tư, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp người sử dụng đất tặng cho đất, cụ thể như sau:

– Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên sổ đỏ đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho …m2 để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2”; trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

– Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho …m2 thuộc thửa đất số … tờ bản đồ số … (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2 của thửa đất số … tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích còn lại, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất đã tặng cho)”; trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ các thửa đất trên sổ đỏ cấp chung cho nhiều thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ các thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Thứ năm, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên sổ đỏ đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích …m2 được tách ra để cấp riêng sổ đỏ; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Theo Cafeland