THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Ông DƯƠNG QUỐC THỦY
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ III (2020 - 2025)

Ông DƯƠNG QUỐC
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ
nhiệm kỳ III (2020 - 2025)

Ông PHẠM VĂN LUẬN
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ

Ông LÊ THANH TIỆP
Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ

Ông TRƯƠNG ĐÌNH THẢO
Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ