THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Ông TRỊNH QUANG TIẾN
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ III (2020 - 2025)

Ông Dương Quốc Thủy
Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ

Ông PHẠM VĂN LUẬN
Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ

Ông LÊ THANH TIỆP
Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ

Ông TRƯƠNG ĐÌNH THẢO
Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ