Giới thiệu » Điều lệ hội
Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các cá nhân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
Quyết định phê duyệt điều lệ (Cập nhật ngày: 06/12/2016)
căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Điều lệ hội (Cập nhật ngày: 22/12/2011)