Thông báo » Thông báo từ CaREA
Công văn tham dự xét thi đua khen thưởng năm 2012
Cập nhật ngày: 12/11/2012
Kính gửi Hội viên Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ
Căn cứ Quyết định số 03/2012/QĐ-BCH ngày 03/01/2012 của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ (Hiệp hội).
Hiệp hội đã làm việc và thống nhất cùng Hiệp hội BĐS Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Cần Thơ về vấn đề xét thi đua, khen thưởng Hội viên của Hiệp hội.
Nhằm cổ vũ doanh nghiệp, cá nhân (Hội viên) vượt qua khó khăn đạt được những thành tích toàn diện (báo cáo đính kèm) trong thời gian qua.
Hiệp hội tập hợp, xem xét trình Hiệp hội BĐS Việt Nam, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Cần Thơ với hình thức bằng khen tập thể, cá nhân (nếu có) hoặc làm cơ sở khen thưởng các hình thức khác.
Hiệp hội thông báo đến các Hội viên cập nhật, rà soát và xét thấy đủ điều kiện trên báo cáo đến Hiệp hội xem xét, hướng dẫn thủ tục tiếp theo xét tặng khen thưởng cho Hội viên.
 Hội viên báo cáo thành tích theo mẫu (đính kèm) và gửi về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 01 tháng 12 năm 2012.
Các tin khác: