Công văn Số: 03/2012/CV-HHBĐSTPCT - Cong-van-So03-2012-CV-HHBDSTPCT
Thông báo » Thông báo từ CaREA
Công văn Số: 03/2012/CV-HHBĐSTPCT
Cập nhật ngày: 14/02/2012
UBND TP. CẦN THƠ                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆP HỘI BĐS TP. CẦN THƠ                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số:03/2012/CV-HHBĐSTPCT                                                                                             Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2012
V/v: tập hợp thông tin, số liệu thị trường bất động sản
và vấn đề liên quan của doanh nghiệp, hội viên CaREA.
                             
 
Kính gửi: Hội viên Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ
      
 
 
         Nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ CaREA (Hiệp hội), tổ chức xã hội nghề nghiệp, cầu nối giữa doanh nghiệp, hội viên và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại địa bàn về chính sách, quy định pháp luật. Mặt khác, Hiệp hội đang dần hoàn chỉnh để trở thành một kênh thông tin liên quan thị trường bất động sản thông qua các phương tiện: www.carea.org.vn, các phương tiện truyền thông khác và sự hợp tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Tuy nhiên, Hiệp hội rất cần sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, hội viên và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc phối hợp, cung cấp thông tin liên quan thị trường bất động sản, phản ánh về chính sách, quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản. Từ đây, Hiệp hội sẽ tập hợp thành nguồn dữ liệu làm cơ sở giúp việc đánh giá, nhận định thị trường và góp ý phản biện chính sách thông qua các buổi hội nghi, hội thảo, tọa đàm…mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể cho doanh nghiệp, hội viên về thị trường bất động sản địa phương và khu vực.
Vì tính chất quan trọng, chúng tôi rất mong quý vị ghi nhận, phối hợp trước
ngày… tháng… năm 2012.
         Trân trọng./.
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                        P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên;    
- Chủ tịch CaREA (b/c);                                                                                                   (Đã ký)
- Lưu VP.
                                                                                                                                Nguyễn Văn Dược
Các tin khác:

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!