Công văn Số: 02/2012/CV-HHBĐSTPCT - Cong-van-So-02-2012-CV-HHBDSTPCT--
Thông báo » Thông báo từ CaREA
Công văn Số: 02/2012/CV-HHBĐSTPCT
Cập nhật ngày: 14/02/2012
                  UBND TP CẦN THƠ                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HIỆP HỘI BĐS  TP CẦN THƠ                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                          
           Số: 02/2012/CV-HHBĐSTPCT                                                                             Cần Thơ, ngày 06 tháng 02  năm 2012
            V/v phúc đáp (góp ý) Công văn số 43/SXD-QLN&CS
            ngày 16/ 01/ 2012 của Sở Xây dựng TP Cần Thơ.
 
 
Kính gửi:Sở Xây Dựng TP Cần Thơ
 
 
Trên cơ sở đề xuất phối hợp, hỗ trợ của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ số 43/SXD-QLN&CS ngày 16/01/2012 về việc góp ý kiến cho dự thảo Quy chế quản lý đầu tư và phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế quản lý đầu tư và phân phối nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và thực tế đầu tư của các doanh nghiệp, hội viên trong thời gian qua, chúng tôi có ý kiến như sau:
1. Phải làm rõ, cụ thể hóa hơn nữa chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp, đặc biệt là vốn tín dụng và các vấn đề liên quan vốn đầu tư dự án tại Điều 6 (Dự thảo Quy chế). Vì đây là vấn đề doanh nghiệp rất đang băn khoăn, vướng mắc trong thời gian qua nhằm đảm bảo cân đối giá thành và hiệu quả đầu tư của các bên tham gia.
2. Một số vấn đề khác liên quan tại Điều 5 (Dự thảo Quy chế):
- Quy định thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá bán, giá thuê mua; giá thuê nhà ở xã hội nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và sớm khai thác, sử dụng.
- Quy định cụ thể hơn cơ chế phối hợp thanh toán giữa các bên liên quan (cơ quan chủ quản đối tượng tham gia, đơn vị tài chính, người mua ở, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) đối với trường hợp thanh toán trả góp từng đợt.
Trên đây là góp ý Hiệp hội về vấn đề trên đề nghị quý cơ quan ghi nhận, sớm hoàn chỉnh dự thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trân trọng./.
          
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch CaREA (b/c);
- Ban TVDN (cập nhật). 
- Lưu VP.
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Dược
                                                                                                                                                    
Các tin khác:

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 4 bytes written, possibly out of free disk space in /home/carea/domains/carea.org.vn/public_html/protected/app_variable.php on line 44
Application error!