Giới thiệu » Phương hướng hoạt động
Chương trình hoạt động
Cập nhật ngày: 22/12/2011
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
HIỆP HỘI BDS TP. CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

CỦA HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ II (2015 – 2020)

 
 
Đại hội nhiệm kỳ II (2015 – 2020) – Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho hoạt động Hội thành phố là tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Cần Thơ. Đòi hỏi tổ chức Hiệp hội phải nắm vững tình hình thực tế để đề ra những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể phù hợp với vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Hội.
I. Một số nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu trọng tâm giai đoạn (2015 – 2020):
1. Thị trường bất động sản đang có những chuyển biến mới sau một loạt những chính sách hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn của chính phủ. Hiện nay thị trường đã đi vào ổn định và tiếp tục xu hướng phục hồi trở lại. Hoạt động của Hiệp hội Bất động sản thành phố cần tăng cường phối hợp với ngân hàng mạnh tay hơn trong việc cho vay, không những nhắm vào người mua nhà mà còn cung ứng vốn cho nhiều dự án đang tái khởi động trở lại.
2. Năm 2015 là năm được cho là bắt đầu của quá trình hồi phục thị trường bất động sản nước ta sau một thời gian dài trầm lắng. Để có sự hồi phục ngoài các nỗ lực của nhà nước với hàng loạt các chính sách đúng đắn và kịp thời thì nhân tố quan trọng hàng đầu là nỗ lực bền bỉ, không mệt mỏi của các doanh nghiệp bất động sản. Trong tất cả các yếu tố trên, hoạt động của Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ trong những năm tới có vai trò to lớn là nhân tố kết nối các cơ quan quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp bất động sản, các chuyên gia nghiên cứu bất động sản và các thành tố khác trong thị trường, thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản phát triển, góp phần ổn định thị trường, từng bước đưa thị trường bất động sản thoát khỏi thời kỳ trầm lắng và bước vào giai đoạn hồi phục bền vững.
3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quan tâm đến ý thức tự lực tự cường, phát huy kỹ năng nghề nghiệp và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Hiệp hội. Đổi mới các hình thức truyền thông cho phù hợp với từng đối tượng, nghề nghiệp nhất là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng. Xét chọn những đơn vị và cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng kịp thời.
5. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, tích cực, sáng tạo và đoàn kết. Đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ để tạo sức mạnh tổng hợp tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản. Tập trung thành lập và định hướng hoạt động một số Hội nghề nghiệp chuyên sâu như Hội các nhà môi giới, định giá bất động sản.
6. Công tác phát triển Hội viên cần chú trọng công tác kết nạp Hội viên mới trên cơ sở đảm bảo tăng Hội viên, nhưng phải có tiêu chuẩn cụ thể nhằm đạt yêu cầu chất lượng. Trong đó, sẽ quy định vai trò của các Hội viên trên các mặt hoạt động, góp phần thúc đẩy Hiệp hội phát triển theo tôn chỉ, mục đích ghi trong điều lệ, mỗi năm tỷ lệ Hội viên tăng từ 5% đến 10%.
7. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, tích cực, sáng tạo và đoàn kết. Đổi mới phương thức hoạt động của BCH và Ban Thường vụ để tạo sức mạnh tổng hợp tiếp tục hỗ trợ cho Hội viên.
8. Năng động tìm kiếm sự hỗ trợ và các giải pháp để tạo nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hiệp hội.
II. Một số giải pháp cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2015 – 2020) của Hiệp hội thành phố đạt kết quả, đồng thời chọn một số vấn đề trọng tâm tập trung chỉ đạo dứt điểm trong từng thời gian cụ thể, tránh dàn trãi.
- Làm cầu nối giữa các tổ chức cá nhân về tín dụng, đầu tư để tìm nguồn hỗ trợ về vốn cho Hội viên, phát triển nguồn dự án về đầu tư, kinh doanh, xây dựng bất động sản nhằm thu hút sự tham gia của các Hội viên.
- Nâng cao chất lượng Website.
- Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ Hiệp hội có nhiệt huyết, chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng cao yêu cầu của công việc.
- Tổ chức các Hội nghị, hội thảo nhằm tăng cường trao đổi các kinh nghiệm trong hoạt động về lĩnh vực bất động sản cũng như các kinh nghiệm phát triển tổ chức Hiệp hội.
- Thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam để cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ vào chương trình công tác của Ban chấp hành Hội.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết kết quả đạt được cũng như những thiếu sót cần khắc phục, từ đó tìm ra những nguyên nhân chủ quan và các giải pháp khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động.
1. Công tác tổ chức và phát triển Hội viên:
Hiệp hội coi sự phát triển số lượng và nâng cao chất lượng Hội viên là công việc quan trọng đối với sự phát triển của Hiệp hội. Dự kiến phát triển mỗi năm tăng từ 5% - 10% Hội viên.
2. Các hoạt động chuyên môn:
Tổ chức các Hội thảo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực Bất động sản, dự kiến hàng năm tổ chức từ 3 – 4 cuộc Hội thảo.
3. Công tác tài chính:
- Xây dựng kế hoạch và phương án thu đủ Hội phí hàng năm phục vụ các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.
- Ban hành các cơ chế thu – chi trong việc tổ chức phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội chợ triễn lãm và đào tạo để tăng nguồn thu phục vụ hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ cho các chương trình hoạt động chuyên môn của Hiệp hội.
4. Công tác khác:
Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang Web của Hiệp hội phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh các Hội viên, các dự án bất động sản tới khách hàng.
Để các hoạt động của Hiệp hội thiết thực, có hiệu quả thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh bất động sản, đề nghị Hội viên thực hiện nghĩa vụ đóng Hội phí đầy đủ và hỗ trợ, tài trợ cho các chương trình hoạt động thường xuyên của Hiệp hội để tổ chức Hiệp hội hoạt động ngày càng có hiệu quả và thiết thực hơn, đạt kết quả tốt hơn.
Trân trọng cám ơn./.
 
BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN TP. CẦN THƠ